Lélekrózsa tanácsadás

pszichológia, coaching, önismeret

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Bevezetés

A rozsajudit.hu weboldal tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a weboldal milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

A weboldal semmilyen személyes adatot nem gyűjt és nem tárol.

Felhasználók a weboldal tulajdonosával, azaz az adatkezelővel az 5. pontban megjelölt elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba, információkérés, időpont egyeztetés, kapcsolattartás céljából. Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt és az adatkezelés céljának teljesítése érdekében e-mailben vagy telefonon megadott személyes adatot az adatkezelés céljának megszűnése után töröl.

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
személyes vagy e-mailes konzultáció, kapcsolattartás teljes név, e-mailcím, születési dátum, opcionálisan telefonszám hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó konzultáció végéig
akciókról, programokról szóló tájékoztatás teljes név, e-mailcím hozzájárulás visszavonásáig

 

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés és számítógépes vírusok ellen.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása.

4. Adatok megtekintése, módosítása, törlése

A weboldalon jelenleg semmilyen adatkezelés nem történik. Amennyiben mégis történne, akkor az 5. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti azok megtekintését, módosítását, törlését.

5. Az adatkezelő adatai

Rózsa Judit egyéni vállalkozó

Adószám: 67718962-1-41
Tel.: +36 20 4688712
E-mail cím: tanacsadassorselemzes@gmail.com

6. Az adatfeldolgozó adatai

NetLight Consulting Kft.

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/B.

Adószám: 14188127-2-42
Weboldal: www.netlight.hu

7. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában a NetLight Consulting Kft. (adatait lásd 6. pont) tárhelyszolgáltató a Magyar Köztársaság területén, fegyveres őrökkel védett DataPLex szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerverein történik.

8. Az adatok továbbítása

Jelenleg nem történik adattovábbítás. Egyébként a Felhasználó személyes adatai a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

9. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az 5. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok módosítását, és a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti azok törlését is.

A Felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu