Adatkezelési tájékoztató

PSZICHOLÓGIA, COACHING, ÖNISMERET

1. Bevezetés

A rozsajudit.hu weboldal tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a weboldal milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

A weboldal semmilyen személyes adatot nem gyűjt és nem tárol.

Felhasználók a weboldal tulajdonosával, azaz az adatkezelővel az 5. pontban megjelölt elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba, információkérés, időpont egyeztetés, kapcsolattartás céljából. Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt és az adatkezelés céljának teljesítése érdekében e-mailben vagy telefonon megadott személyes adatot az adatkezelés céljának megszűnése után töröl.

Adatkezelés céljaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
személyes vagy e-mailes konzultáció, kapcsolattartásteljes név, e-mailcím, születési dátum, opcionálisan telefonszámhozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó konzultáció végéig
akciókról, programokról szóló tájékoztatásteljes név, e-mailcímhozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés és számítógépes vírusok ellen.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása.

4. Adatkezelések – a Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

 • Vezeték-és keresztnév
  A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • E-mail cím
  Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
 • Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

 • Szállítási név és cím
  A házhoz szállítás lehetővé tétele.
 • A vásárlás/regisztráció időpontja
 • Technikai művelet végrehajtása.
 • A vásárlás/regisztráció kori IP cím
 • Technikai művelet végrehajtása.
 • Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
e-mail útján az tanacsadassorselemzes@gmail.com e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

5. Az adatkezelő adatai

Rózsa Judit egyéni vállalkozó

Adószám: 67718962-1-41
Tel.: +36 20 4688712
E-mail cím: tanacsadassorselemzes@gmail.com

6. Az adatfeldolgozó adatai

NetLight Consulting Kft.

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/B.

Adószám: 14188127-2-42
Weboldal: www.netlight.hu

7. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában a NetLight Consulting Kft. (adatait lásd 6. pont) tárhelyszolgáltató a Magyar Köztársaság területén, fegyveres őrökkel védett DataPLex szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerverein történik.

8. Az adatok továbbítása

Jelenleg nem történik adattovábbítás. Egyébként a Felhasználó személyes adatai a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

9. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az 5. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok módosítását, és a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti azok törlését is.

A Felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Online tanfolyam megrendelése